Απόφαση του Δικαστηρίου, της 30ής Μαρτίου 2012 , στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις E-17/10 και E-6/11 — Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν και VTM Fundmanagement AG κατά της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ (Προσφυγή για ακύρωση απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ — Κρατική ενίσχυση — Ειδικοί φορολογικοί κανόνες που ισχύουν για εταιρείες επενδύσεων — Επιλεκτικότητα — Υφιστάμενη ενίσχυση και νέα ενίσχυση — Ανάκτηση — Δικαιολογημένες προσδοκίες — Ασφάλεια του δικαίου — Υποχρέωση αιτιολόγησης)