Γραπτή ερώτηση E-003270/11 Marc Tarabella (S&D) προς την Επιτροπή. Αποδοχή εκ μέρους της Επιτροπής της εθελοντικής συμφωνίας των κατασκευαστών σύνθετων ψηφιακών αποκωδικοποιητών εις βάρος του οικολογικού σχεδιασμού και των καταναλωτών