Γραπτή ερώτηση E-001774/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Δείκτες για την ισότητα