Γραπτή ερώτηση E-7572/10 Konstantinos Poupakis (PPE) προς την Επιτροπή. Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα με χρώμιο