Υπόθεση T-425/11: Προσφυγή της 3 Αυγούστου 2011 — Ελληνική Δημοκρατία κατά Επιτροπής