Γραπτή ερώτηση E-4044/10 Alyn Smith (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου