Υπόθεση C-591/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Ιουλίου 2012 [αίτηση του High Court of Justice, Chancery Division (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Littlewoods Retail Ltd κ.λπ. κατά Her Majesty’s Commissioners for Revenue and Customs (Δεύτερη και έκτη οδηγία ΦΠΑ — Φόρος εισροών — Επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού — Καταβολή τόκων — Διαδικαστικές λεπτομέρειες)