Γραπτή ερώτηση E-011313/11 Franz Obermayr (NI) προς την Επιτροπή. Επιδοτήσεις της ΕΕ για εξαγωγές φθηνών τροφίμων στην Αφρική