Γραπτή ερώτηση E-000896/11 Alain Cadec (PPE) προς την Επιτροπή. Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και ποσοστώσεις για το έτος 2011 επί της αλιείας του κυματόβατου ή σελαχιού, του γκριζόβατου και του κεντρονίου