Γραπτή ερώτηση P-010267/11 Saïd El Khadraoui (S&D) προς την Επιτροπή. VP/HR – Μεταβατική δικαιοσύνη και η διαδικασία εκδημοκρατισμού στη Λιβύη