Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 221/2011 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2011 , για την έγκριση της 6-φυτάσης (EC 3.1.3.26) που παράγεται από τον μύκητα Aspergillus oryzae (DSM 14223) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για σολομοειδή (κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας είναι η εταιρεία DSM Nutritional Products Ltd, η οποία εκπροσωπείται από την εταιρεία DSM Nutritional products Sp. Z o.o) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ