Γραπτή ερώτηση E-009121/12 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Αύξηση φορολόγησης του υγραερίου κίνησης (LPG) στην Ελλάδα