Γραπτή ερώτηση E-005391/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Εκλογές σε χώρες με ελλιπές δημοκρατικό υπόβαθρο