Υπόθεση T-76/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Φεβρουαρίου 2012 — EI du Pont de Nemours κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά του ελαστικού χλωροπρενίου — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ — Καθορισμός των τιμών — Κατανομή της αγοράς — Καταλογισμός της συνιστώσας παράβαση συμπεριφοράς — Κοινή επιχείρηση — Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων — Ελαφρυντικές περιστάσεις — Συνεργασία)