Υπόθεση T-389/09: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Ιανουαρίου 2011 — Labate κατά Επιτροπής