Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6618 — Raiffeisen Bank International/Raiffeisen Bank Polska) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ