Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/354 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2021 για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας propiconazole (προπικοναζόλη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)