Γραπτή ερώτηση E-005836/11 Zigmantas Balčytis (S&D) προς την Επιτροπή. Εναρμόνιση των άμεσων ενισχύσεων για όλους τους γεωργούς της ΕΕ μετά το 2013