Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2011 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2011 , για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της Συνθήκης