Γραπτή ερώτηση E-008263/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) προς την Επιτροπή. Περιφέρειες και στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας στην ΕΕ