Τελική έκθεση του Συμβούλου Ακροάσεων — Υπόθεση COMP/39.530 — Microsoft (δεσμευμένες πωλήσεις)