2010/9/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2010 , σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για δακτυλιοειδή καθίσματα μπάνιου, βοηθήματα μπάνιου και μπανιέρες και βάσεις για μπανιέρες για βρέφη και μικρά παιδιά σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 10290] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ PROPCELEX