Κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα