Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας και των προσαρμογών της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Κατάλογος του άρθρου 15 της Πράξης Προσχώρησης: προσαρμογές των πράξεων των θεσμικών οργάνων - 4. ΓΕΩΡΓΙΑ