Официален вестник на Европейския съюз, C 145, 23 май 2012г