Γραπτή ερώτηση E-000875/12 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Κονδύλια για αστέγους