Γραπτή ερώτηση E-009177/11 Konstantinos Poupakis (PPE) προς την Επιτροπή. Μείωση του αφορολόγητου εισοδήματος στην Ελλάδα κάτω του εθνικού ορίου φτώχειας