2012/839/ΕΕ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2012 , σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΚΤ/2012/32)