Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 31ης Ιανουαρίου 2012. # Spar Handelsgesellschaft mbH κατά Γραφείον εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ). # Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος SPA GROUP - Προγενέστερα εικονιστικά εθνικά σήματα SPAR - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως - Έλλειψη ομοιότητας των σημείων - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 207/2009. # Υπόθεση T-378/09. TITJUR Spar κατά OHMI-Spa Group Europe (SPA GROUP)