Υπόθεση C-654/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 28ης Μαΐου 2020 [αίτηση του Verwaltungsgericht Stuttgart (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Interseroh Dienstleistungs GmbH κατά SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH [Προδικαστική παραπομπή – Περιβάλλον – Μεταφορά αποβλήτων – Κανονισμός (ΕΚ) 1013/2006 – Διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης – Γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης – Παράρτημα IIIA – Μείγμα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων με βάση το χαρτί – Καταχώριση B3020 του παραρτήματος IX της Σύμβασης της Βασιλείας – Ανεπιθύμητες ύλες – Μόλυνση μείγματος από άλλα υλικά – Αξιοποίηση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο]