Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9344 — Swiss Life / Montagu / Pondus) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)