Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2121 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος 6-φυτάσης που παράγεται από Komagataella phaffii DSM 32854 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα είδη πουλερικών, διακοσμητικά πτηνά, χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση, χοιρομητέρες και μικρά χοιροειδή προς πάχυνση ή αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Huvepharma EOOD) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)