ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 815/92 του κ. Llewellyn SMITH προς την Επιτροπή. Dounreay