Γραπτή ερώτηση E-006746/11 John Bufton (EFD) προς την Επιτροπή. Σχέδια συγκρότησης στρατιωτικού σχηματισμού της ΕΕ