Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6202 — Samsung LED/Sumitomo Chemical/JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ