Γραπτή ερώτηση E-010052/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) προς την Επιτροπή. Αύξηση των αποθεμάτων των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών