Υπόθεση C-109/19: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 22ας Νοεμβρίου 2019 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus κατά Comune di Cisternino, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano — Ostuni — Cisternino, παρισταμένης της: La Scintilla Soc. Coop. Soc.