Γραπτή ερώτηση E-002349/11 Jim Higgins (PPE) προς την Επιτροπή. Περιορισμοί όσον αφορά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις