Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης#ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ#ΤΙΤΛΟΣ Ι - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ#Κεφάλαιο 4 - Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων#Άρθρο 309#(πρώην άρθρο 267 της ΣΕΚ)