Γραπτή ερώτηση E-001901/11 Marina Yannakoudakis (ECR) προς την Επιτροπή. Τυποποίηση δημόσιων σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα