Υπόθεση T-15/10 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 — Noko Ngele κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Αίτηση προσωρινών μέτρων — Τυπικά στοιχεία του δικογράφου — Απαράδεκτο)