Υπόθεση T-211/10: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2010 — Strålfors κατά ΓΕΕΑ (ID SOLUTIONS) (Προσφυγή ακυρώσεως — Εισαγωγικό δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Προδήλως απαράδεκτο)