Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης#ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ#ΤΙΤΛΟΣ Ι - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ#Κεφάλαιο 1 - Τα θεσμικά όργανα#Τμήμα 5 - Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης#Άρθρο 260#(πρώην άρθρο 228 της ΣΕΚ)