Επιτροπή κατά Αυστρίας Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 29ης Σεπτεμβρίου 2011. # Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας. # Παράβαση κράτους μέλους - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύσεων και τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων - Απόδειξη σχετικά με τα εισοδήματα που θεωρούνται ότι διανέμονται - Απόδειξη παρεχόμενη μέσω φορολογικού εκπροσώπου - 'Ημεδαπά' πιστωτικά ιδρύματα και 'ημεδαποί' ορκωτοί λογιστές και φοροτεχνικοί έχοντες την ιδιότητα του φορολογικού εκπροσώπου. # Υπόθεση C-387/10. TITJUR