Υπόθεση T-39/06: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2011 — Transcatab κατά Επιτροπής ( Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Ιταλική αγορά αποκτήσεως και πρώτης μεταποιήσεως ακατέργαστου καπνού — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ — Καθορισμός των τιμών και κατανομή της αγοράς — Καταλογισμός της παραβατικής συμπεριφοράς — Πρόστιμα — Αναλογικότητα — Σοβαρότητα και διάρκεια της παραβάσεως — Ελαφρυντικές περιστάσεις — Συνεργασία )