Γραπτή ερώτηση E-009026/11 Ismail Ertug (S&D) και Birgit Sippel (S&D) προς την Επιτροπή. Πρώτη υποβολή εκθέσεων των κρατών μελών, σύμφωνα με την οδηγία 2010/40/ΕΕ περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών