Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1