Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 380/2012 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2012 , για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους χρήσης και τα επίπεδα χρήσης των προσθέτων τροφίμων που περιέχουν αργίλιο Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ