Απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εξυγίανσης της Veneto Banca S.p.A.