Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/09/10 — Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση (EFTLV) — Προγραμμα Leonardo da Vinci — Χορήγηση επιδοτήσεων για την υποστήριξη των εθνικών έργων πρωτοβουλίαε με αντικείμενο την ανάπτυξη μιας εθνικής προσέγγισης για τη βελτίωση της διασφάλισηε της ποιότητας του εκάστοτε συστήματοε επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω της προώθησης και ανάπτυξηε της χρησηε του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στον τομέα τηε επαγγελματικήε εκπαίδευσηε και κατάρτισηε